මෙත් සදහම්‍ විකාශය ඔස්සේ විකාශනය වු බුදු ගුණ දේශනාව

May 27, 2021
Published by: Dhamma Deepa

616 Views

 
2020 /05 /07 වෙසක් පොහෝ දින Colombo television මෙත් සදහම්‍ විකාශය ඔස්සේ විකාශනය වු බුදු ගුණ දේශනාව පුජනීය බලංගොඩ රාධ ස්වාමීන්වහන්සේ

Dhamma Deepa