මහා වෙස්සන්තර ජාතක දේශනාව 01 කොටස Maha Wessanthara Jathaka Deshanawa

May 28, 2021
Published by: Dhamma Deepa

655 Views

 
01 කොටස

මහා වෙස්සන්තර ජාතක දේශනාව 

Maha Wessanthara Jathaka Deshanawa

හිකත කම්පා කරවමින් මහ දන් දුන් අප මහ බෝසත් වෙසතුරු නිරිදුන්ගේ උත්තම කථා පුවත . . .
2018 ඔක්තෝබර් මස 13 වන දින සවස 6.00 සිට රැය පහන් වන තුරු වේලිඔය,
කොටවෙහෙරමංකඩ පුලිනතලාරාම රජමහා විහාරස්ථානයේ දී පවත්වන ලද මහා වෙස්සන්තර ජාතක දේශනාව . . .
Dhamma Deepa