බුදුසරණ,ධම්‍ සරණ, සඝ සරණ හැර වෙන සරණක් තියෙනවද

May 24, 2021
Published by: Dhamma Deepa

628 Views

 
බුදුසරණ,ධම්‍ සරණ, සඝ සරණ හැර වෙන සරණක් තියෙනවද

Dhamma Deepa