දුර්භීක්ෂය කාලයේ දෙන දානයේ ආනිසංස |Balangoda Radha Thero| Ama Dora Viwara Viya

June 6, 2021
Published by: Dhamma Deepa

956 Views

 
සිත් නිවා හමා එන අමා බුදු ගුණ සුවඳ"... ෴අමා දොර විවරවිය෴ අති පූජනීය බලංගොඩ රාධ ස්වාමීන්වහන්සේගේ උතුම් සදහම් දේශනා, සජීවී සද්ධර්ම දේශනා,නිරන්තරයෙන් ශ්‍රවණය කරන්න එක් වන්න...

දුර්භීක්ෂය කාලයේ දෙන දානයේ ආනිසංස|

Balangoda Radha Thero|

Ama Dora Viwara Viya

Dhamma Deepa