තුන් යාමයක් පුරා සිදු කළ බුදු ගුණ දේශනාව මහා පරිනිර්වාණ සුත්‍රය 02

May 28, 2021
Published by: Dhamma Deepa

603 Views

 
Ven Balangoda Radha Thero

 2018/05/18

වන දින බෙලිහුල්ඔය අරණ්‍ය සේනාසනයේ දී

02 කොටස

( මහා පරිනිර්වාණ ) සුත්‍රය ඇසුරින් තුන් යාමයක් පුරා සිදුකරන ළද අසිරිමත් බුදු ගුණ දේශනාව…!!!

Dhamma Deepa