ඉතා දුර්ලභ ධර්ම දේශනාවක් Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero | Sinhala Budu Bana

May 30, 2021
Published by: Dhamma Deepa

888 Views

 

Mp3
Downloadඉතා දුර්ලභ ධර්ම දේශනාවක් |

Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero |

Sinhala Budu Bana

ඉතා දුර්ලභ ධර්ම දේශනාවක්… සිත නිවන බුදු බණ…

දේශකයාණෝ – අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමීන්වහන්සේ විසින්.. 😇🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Dhamma Deepa