අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපානන් බණ-01

අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපානන් බණ-01