ධර්ම දේශණා

ස්වාමීන් වහන්සේලා අනුව ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට පින්තූරය මත click කරන්න

ස්වාමීන් වහන්සේලා විසින් දේශිත ධර්ම දේශනා

දිනෙන් දින එකතු වන නවතම ධර්ම දේශණා

විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 23  Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 23 Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 23 Viwadapanna Darma Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero ...
විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 22  Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 22 Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 22 Viwadapanna Darma Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero ...