සියලුම


May 13, 2022

Dhamma Daayada Sutta ධම්ම දායාද සූත්‍රය 05

May 13, 2022

Dhamma Daayada Sutta ධම්ම දායාද සූත්‍රය 04

May 13, 2022

Dhamma Daayada Sutta ධම්ම දායාද සූත්‍රය 03

May 13, 2022

Dhamma Daayada Sutta ධම්ම දායාද සූත්‍රය 02

May 13, 2022

Dhamma Daayada Sutta ධම්ම දායාද සූත්‍රය 01

May 11, 2022

Dhamma Dayaada Sutta 15 ධම්ම දායාද සූත්‍රය 15

ධම්ම දායාද සූත්‍රය 15
May 11, 2022

Dhamma Dayaada Sutta 14 ධම්ම දායාද සූත්‍රය 14

ධම්ම දායාද සූත්‍රය 13
April 5, 2022

චක්ඛුං උදපාදි Chakkun Udapaade 23

April 5, 2022

චක්ඛුං උදපාදි Chakkun Udapaade 22

Dhamma Deepa