සළායතන වර්ගය

01 අනාථපිණ්ඩිකෝවාද සූත්‍රය
02 ඡන්නෝවාද සූත්‍ර
03 පුණ්ණෝවාද සූත්‍රය
04 නන්දකෝවාද සූත්‍රය
05 චූළරාහුලෝවාද සූත්‍රය
06 ඡ ඡක්ක සූත්‍රය
07 මහාසළායතනික සූත්‍රය
08 නගරවින්‌දෙය්‍ය සූත්‍රය
09 පිණ්ඩපාතපාරිසුද්ධි සූත්‍රය
10 ඉන්ද්‍රියභාවනා සූත්‍රය

***********

***********