ගහපති වර්ගය

01 කන්දරක සූත්‍රය
02 අට්ඨකනාගර සූත්‍රය
03 සේඛ සූත්‍රය
04 පෝතලිය සූත්‍රය
05 ජීවක සූත්‍රය
06 උපාලි සූත්‍රය
07 කුක්කුරවතිය සූත්‍රය
08 අභයරාජ කුමාර සූත්‍රය
09 බහුවේදනිය සූත්‍රය
10 අපණ්ණක සූත්‍රය

***********

***********