ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවක්

May 27, 2021
Published by: danacham

52 Views

 
අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල හිමි