සතර සතිපට්ඨානය

කායානු පස්සනාව

වේදනානු පස්සනාව

චිත්තානු පස්සනාව

ධම්මානු පස්සනාව

සතර සම්ය්‍යයක් ප‍්‍රධාන වීර්යය

නූපන් අකුසල් නූපදවීමේ වීර්යය

උපන් අකුසල් ප‍්‍රහාණය කිරීමේ වීර්යය

නූපන් කුසල් උපදවාගැනිමෙ වීර්යය

උපන් කුසල් වැඩිදියුනු කරගැනීමේ වීර්යය

සතර සෘද්ධිපාද

ඡන්ද සෘද්ධිපාද

චිත්ත සෘද්ධිපාද

විරිය සෘද්ධිපාද

වීමංසා සෘද්ධිපාද

පංච ඉන්ද්‍රිය

ශ‍්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය

විරිය ඉන්ද්‍රිය

සති ඉන්ද්‍රිය

සමාධි ඉන්ද්‍රිය

ප‍්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය

පංච බල

ශ‍්‍රද්ධා බල

විරිය බල

සති බල

සමාධි බල

ප‍්‍රඥා බල

සප්ත බොජ්ජංග

සති බොජ්ජංගය

ධම්මවිජය බොජ්ජංගය

වීරිය බොජ්ජංගය

ප‍්‍රීති බොජ්ජංගය

පස්සද්ධි බොජ්ජංගය

සමාධි බොජ්ජංගය

උපේක්ෂා බොජ්ජංගය

ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය

සම්මා දිට්ඨි

සම්මා සංකප්ප

සම්මා වාචා

සම්මා කම්මන්ත

සම්මා ආජීව

සම්මා වායාම

සම්මා සති

සම්මා සමාධි