ස්ථානය  –  මගධයේ කානුවන බ්‍රාහ්මණ ගමේ අම්බලට්ටික උයනෙහි

ත්‍රිවිධ දාන වස්තූන් සහ නිවැරදිව දානය දෙන පිලිවෙල කූටදන්ත බ්‍රාහ්මණයන් හට පෙර අතීත කතාව ගෙනහැර දක්වමින්