කරණීය-මත්ත-සූත්‍රය-ven-koralayagama-saranathissa-thero
කරණීය-මත්ත-සූත්‍රය-ven-koralayagama-saranathissa-thero

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 06 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

June 24, 2021
Published by: danacham

50 Views

 

Download06 වන දේශනාව