කරණීය-මත්ත-සූත්‍රය-ven-koralayagama-saranathissa-thero
කරණීය-මත්ත-සූත්‍රය-ven-koralayagama-saranathissa-thero

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 04 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

June 24, 2021
Published by: danacham

54 Views

 

Download04 වන දේශනාව