01-මහා සිංහනාද සූත්‍රය ඇසුරින් සිදුකළ බුදු ගුණ දේශනාව මොණරාගල ප්‍රාෙද්ශීය සභා කීඩා පිටියේ දී

01-මහා සිංහනාද සූත්‍රය ඇසුරින් සිදුකළ බුදු ගුණ දේශනාව මොණරාගල ප්‍රාෙද්ශීය සභා කීඩා පිටියේ දී