04 වනයට රැගෙන යා යුතු ආයුධ | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව