දානය පන්සල්වලට දෙනවට වඩා හොඳයි අනාථ නිවාසයකට දෙන එක . ඔබටත් මෙහෙම සිතුනාද
දානය පන්සල්වලට දෙනවට වඩා හොඳයි අනාථ නිවාසයකට දෙන එක . ඔබටත් මෙහෙම සිතුනාද

දානය පන්සල්වලට දෙනවට වඩා හොඳයි අනාථ නිවාසයකට දෙන එක . ඔබටත් මෙහෙම සිතුනාද

December 9, 2021
Published by: Dhamma Deepa

96 Views

 
Donations