( 01 ) මියුගුණ සෑ අභියස සාරිපුත්ත සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති බුදු ගුණ දේශනාව

May 28, 2021
Published by: Dhamma Deepa

496 Views

 
මියුගුණ සෑ අභියස සාරිපුත්ත සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති බුදු ගුණ දේශනාව

Dhamma Deepa