( 01 ) මියුගුණ සෑ අභියස සාරිපුත්ත සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති බුදු ගුණ දේශනාව

May 28, 2021
Published by: Dhamma Deepa

125 Views

 
මියුගුණ සෑ අභියස සාරිපුත්ත සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති බුදු ගුණ දේශනාව

Donations
You cannot copy content of this page