හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව…Part 03

May 29, 2021
Published by: danacham

53 Views

 
හේමවත සුත්‍රය ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව…
Part 03
ven – balangoda radha thero
2019 ක් වූ දුරැතු මස 12 වන ශනි දින
සපරගමු පුරවරයේ රත්නපුර ආනන්දමෛත්‍රෙය සංඝරාඡ විහාරයේ දී
තුන් යාමයක් පුරා හේමවත සුත්‍රය  ඇසුරින් දේශනාකරනු ලැබූ බුදු ගුණ දේශනාව…