තුන් යාමයක් පුරා සිදු කළ බුදු ගුණ දේශනාව මහා පරිනිර්වාණ සුත්‍රය දේශනාව01 Ven Balangoda Radha Thero

May 28, 2021
Published by: Dhamma Deepa

682 Views

 
දේශනාව01

තුන් යාමයක් පුරා සිදු කළ බුදු ගුණ දේශනාව මහා පරිනිර්වාණ සුත්‍රය

Ven Balangoda Radha Thero

Dhamma Deepa