කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය Karaneeya Metta Sutta Ven.Balangoda Radha Thero

July 11, 2021
Published by: danacham

87 Views

 

Downloadකරණිය මෙත්ත සුත්‍රය