ඓතිහාසික බුදු ගුණ දේශනාව මහා ගෝවින්ද සුත්‍රය ඇසුරින් ( 02 කොටස )

May 28, 2021
Published by: Dhamma Deepa

535 Views

 
2019 / 11 / 2 ඔස්ට්‍රෙිලියාවෙි බෙරික් ශාක්‍යමුනි සම්‍බුද්ධ විහාරයේ දී තුන් යාමයක් පුරා මහා ගෝවින්ද සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති ඓතිහාසික අසිරිමත් බුදු ගුණ දේශනාව 

02 කොටස

පූජ්‍ය බලංගොඩ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ

Dhamma Deepa