ඓතිහාසික බුදු ගුණ දේශනාව මහා ගෝවින්ද සුත්‍රය ඇසුරින් ( 02 කොටස )

May 28, 2021
Published by: Dhamma Deepa

139 Views

 
2019 / 11 / 2 ඔස්ට්‍රෙිලියාවෙි බෙරික් ශාක්‍යමුනි සම්‍බුද්ධ විහාරයේ දී තුන් යාමයක් පුරා මහා ගෝවින්ද සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති ඓතිහාසික අසිරිමත් බුදු ගුණ දේශනාව 

02 කොටස

පූජ්‍ය බලංගොඩ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේ

Donations
You cannot copy content of this page