සියලුම


December 21, 2021

Dhamma Nadee Thitta ධම්ම නදී තිත්ථ 01

December 20, 2021

පොහොසත් පවුල් වැටීමේ හේතු

පොහොසත් පවුල් වැටීමේ හේතු “නට්ඨං න ගවෙසන්ති, ජිණ්ණං න පටිසංකරොන්ති, අපරිමිත පානභෝජනා හොන්ති, දුස්සීලං ඉත්ථිං වා පුරිසං වා ආධිපච්චේ ඨපෙන්ති” යනුවෙන් නැති වූ දෙය නො සෙවීම […]
December 20, 2021

පරලොව ජය ගන්නා ස්ත්‍රිය

පරලොව ජය ගන්නා ස්ත්‍රිය “චතූහි ඛො විසාඛෙ, ධම්මෙහි සමන්නාගතො මාතුගාමො පරලොක විජයාය පටිපන්නො හොති, පරො ලොකො ආරද්ධෝ හෝති. කතමෙහි චතූහි? ඉධ විසාඛෙ, මාතුගාමො සද්ධා සම්පන්නො හොති, […]
December 9, 2021

සීලය හරියටම රැකගන්නෙ කොහොමද

December 9, 2021

දානයක් මහා දානයක් ලෙස පිරිනැමීමේදී ඔඹත් විවේචනය කර ඇති ද

October 20, 2021

02 මාතෘකා සහ ආනිශංස වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශණා

02. මාතෘකා සහ ආනිශංස වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශණා
October 19, 2021

චිත්ත වීථීයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ මෙහෙමයි

චිත්ත වීථීයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ මෙහෙමයි
October 19, 2021

චිත්ත පීඩා මානසික පීඩා වලින් අතමිදීම පිණිස

October 19, 2021

චිත්ත පීඩා මානසික පීඩා වලින් අතමිදීම පිණිස

Dhamma Deepa