November 10, 2021
මහා සුපිණ සුත්‍රය ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා  Ven Aluthgama Paghnasara Thero

Mahaa Supina Sutta මහා සුපිණ සුත්‍රය

Mp3 Listening    Mp3ශ්‍රවණය සදහා
June 16, 2021
Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 19

අනංගන සුත්‍රය 05  
June 16, 2021
Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 18

අනංගන සුත්‍රය 04  
June 16, 2021
Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 17

අනංගන සුත්‍රය 03  
June 16, 2021
Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 16

අනංගන සුත්‍රය 02
June 16, 2021
Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 15

අනංගන සුත්‍රය 01  
June 16, 2021
Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 14

සල්ලේඛ සුත්‍රය 06
June 16, 2021
Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 13

සල්ලේඛ සුත්‍රය 05
June 16, 2021
Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 12

සල්ලේඛ සුත්‍රය 04  
Donations