සියලුම


June 24, 2021

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero රතන සූත්‍රය දේශනා 04

රතන සූත්‍ර දේශනා  දේශනා 04  
June 24, 2021

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero රතන සූත්‍රය දේශනා 03

රතන සූත්‍ර දේශනා  දේශනා 03  
June 24, 2021

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero රතන සූත්‍රය දේශනා 02

රතන සූත්‍ර දේශනා  දේශනා 02  
June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 14 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

14 වන දේශනාව
June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 13 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

13 වන දේශනාව
June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 12 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

12 වන දේශනාව
June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 11 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

11 වන දේශනාව
June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 10 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

10 වන දේශනාව
June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 09 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

09 වන දේශනාව
Dhamma Deepa