සියලුම


May 25, 2021

මාරයා ඔබට බාධා කරනවද ?

මාරයා ඔබට බාධා කරනවද ?
May 24, 2021

ජීවිතය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඇතිකර ගැනීමට

May 24, 2021

බුදු ගුණ සත්‍යක්‍රියාව

May 24, 2021

චිත්ත පීඩා මානසික පීඩා වලින් අතමිදීම පිණිස

May 24, 2021

බුදුසරණ,ධම්‍ සරණ, සඝ සරණ හැර වෙන සරණක් තියෙනවද

බුදුසරණ,ධම්‍ සරණ, සඝ සරණ හැර වෙන සරණක් තියෙනවද
May 24, 2021

පින්කම් කිරීම සහ නිවැරැදිව ප්‍රාර්ථනා කිරීම – දේශනා අංක 01

පින්කම් කිරීම සහ නිවැරැදිව ප්‍රාර්ථනා කිරීම – දේශනා අංක 01
December 27, 2020

Most Ven.Nauyane Ariyadhamma Maha Thero අතිපූජ්‍ය නා උයනේ අරියධම්ම නාහිමිපානන් බණ

Most Ven Nauyane Ariyadhamma Maha Thero
December 27, 2020

සක්කායදිට්ඨිය ස්වභාවය

පූජ්‍ය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා
December 27, 2020

ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව දේශනා අංක 05

ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව මුලසිටම දේශනා ටික වලට වන්දීම සඳහා අනුපිලිවලින් ශ්‍රවණයකරන්න. ධම්ම නදී තිත්ථ ධර්ම දේශනා මාලාවේ ප්‍රධාන සංවිධායක මහතා වන සරත් ශාන්ත […]
Dhamma Deepa