සියලුම


May 26, 2021

සබ්‍බාසව සුත්‍රය අසුරින් 01 වන කොටස

සබ්‍බාසව සුත්‍රය අසුරින් 01 වන කොටස
May 25, 2021

01 නිදාන වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශනා

නිදාන වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශනා  01
May 25, 2021

සතර සතිපට්ඨාන දේශනා 02 | Satipatthana Meditation

සතර සතිපට්ඨාන දේශනා 02 | Satipatthana Meditation
May 25, 2021

සතර සතිපට්ඨාන දේශනා 01 | Satipatthana Meditation

සතර සතිපට්ඨාන දේශනා 01 | Satipatthana Meditation
May 25, 2021

දිරන රුපයට ඇලුම් කරන්න එපා

දිරන රුපයට ඇලුම් කරන්න එපා
May 25, 2021

ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ කවුද ? ආවේ කොහින් ද ? | අරිසිමලය වන සේනාසනාධිපති නායක මා හිමිපාණන් වහන්සේ.

ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ කවුද ? ආවේ කොහින් ද ? | අරිසිමලය වන සේනාසනාධිපති නායක මා හිමිපාණන් වහන්සේ.
May 25, 2021

මාර්ග චිත්ත වීථී | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා චිත්ත වීථී | ඵල සමාපත්ති චිත්ත වීථි

මාර්ග චිත්ත වීථී | ප්‍රත්‍යවේක්ෂා චිත්ත වීථී | ඵල සමාපත්ති චිත්ත වීථි
May 25, 2021

සෝවාන් වීමට භාවනාව අවශ්‍යමද?

සෝවාන් වීමට භාවනාව අවශ්‍යමද?
May 25, 2021

මරණාසන්න චිත්ත වීථි | දෙවෙනි දේශනාව

මරණාසන්න චිත්ත වීථි | දෙවෙනි දේශනාව
Dhamma Deepa