සියලුම


December 28, 2021

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 09

December 28, 2021
Dhamma Nadee Thitta ධම්ම නදී තිත්ථ Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 08

December 28, 2021
Dhamma Nadee Thitta ධම්ම නදී තිත්ථ Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 07

December 28, 2021
Dhamma Nadee Thitta ධම්ම නදී තිත්ථ Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 06

December 24, 2021

      වැඳීමය යනු තමාගේ යටහත් බව, ගරු කරන බව, අවනත බව, කීකරු බව දක්වන්නා වූ ක්‍ර‍මය ය. එය කාය වන්දනාවය, වචී වන්දනාවය, මනෝ වන්දනාවය
December 22, 2021
Dhamma Nadee Thitta ධම්ම නදී තිත්ථ Ven.Koralayagama Saranathissa Thero04

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 05

December 22, 2021

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 04

December 22, 2021

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 03

December 21, 2021

Dhamma Nadee Thitta ධම්ම නදී තිත්ථ 02

Donations