සියලුම


July 10, 2021

Maagadhi language paali Thakshalawa මාගධී පාලි අපේ තක්‍ෂලාව

පාඩම 06
July 10, 2021

Maagadhi language paali Thakshalawa මාගධී පාලි අපේ තක්‍ෂලාව

පාඩම 05
July 10, 2021

Maagadhi language paali Thakshalawa මාගධී පාලි අපේ තක්‍ෂලාව

පාඩම 04
July 10, 2021

Maagadhi language paali Thakshalawa මාගධී පාලි අපේ තක්‍ෂලාව

පාඩම 03
July 10, 2021

Maagadhi language paali Thakshalawa මාගධී පාලි අපේ තක්‍ෂලාව

පාඩම 02
July 10, 2021

Maagadhi language paali Thakshalawa මාගධී පාලි අපේ තක්‍ෂලාව

පාඩම 01
July 9, 2021

Ven.Koralayagama Saranathissa Thero කීටාගිරි සූත්‍රය 05

කීටාගිරි සූත්‍ර දේශනා මාලාව      
July 9, 2021

Ven.Koralayagama Saranathissa Thero කීටාගිරි සූත්‍රය 07

කීටාගිරි සූත්‍ර දේශනා මාලාව
July 9, 2021

Ven.Koralayagama Saranathissa Thero කීටාගිරි සූත්‍රය 06

කීටාගිරි සූත්‍ර දේශනා මාලාව  
Dhamma Deepa