June 24, 2021

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero රතන සූත්‍රය දේශනා 06

රතන සූත්‍ර දේශනා  දේශනා 06  
June 24, 2021

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero රතන සූත්‍රය දේශනා 05

රතන සූත්‍ර දේශනා  දේශනා 05  
June 24, 2021

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero රතන සූත්‍රය දේශනා 04

රතන සූත්‍ර දේශනා  දේශනා 04  
June 24, 2021

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero රතන සූත්‍රය දේශනා 03

රතන සූත්‍ර දේශනා  දේශනා 03  
June 24, 2021

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero රතන සූත්‍රය දේශනා 02

රතන සූත්‍ර දේශනා  දේශනා 02  
June 18, 2021

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero රතන සූත්‍රය දේශනා 01

රතන සූත්‍ර දේශනා  දේශනා 01  
May 28, 2021

මහා බලසම්‍පන්න රතන සූත්‍ර දේශනාව

මහා බලසම්‍පන්න රතන සූත්‍ර දේශනාව
May 26, 2021

සබ්‍බාසව සුත්‍රය අසුරින් 01 වන කොටස

සබ්‍බාසව සුත්‍රය අසුරින් 01 වන කොටස
Dhamma Deepa