සියලුම


May 28, 2021

බුද්ධාභිවන්දනා බුදු ගුණ දේශනාව ( 01 කොටස ) Ven Balangoda Radha Thero

2019 / 12 / 28 වන දින රැවන්වැලි මහා සෑ අබියස තුන් යාමයක් පුරා පැවති බුද්ධාභිවන්දනා ඓතිහාසික අසිරිමත් බුදුගුණ දේශනාව ( 01 කොටස ) පූජ්‍ය බලංගොඩ […]
May 28, 2021

ඓතිහාසික බුදු ගුණ දේශනාව මහා ගෝවින්ද සුත්‍රය ඇසුරින් ( 02 කොටස )

2019 / 11 / 2 ඔස්ට්‍රෙිලියාවෙි බෙරික් ශාක්‍යමුනි සම්‍බුද්ධ විහාරයේ දී තුන් යාමයක් පුරා මහා ගෝවින්ද සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති ඓතිහාසික අසිරිමත් බුදු ගුණ දේශනාව  02 කොටස […]
May 28, 2021

ඓතිහාසික බුදු ගුණ දේශනාව මහා ගෝවින්ද සුත්‍රය ඇසුරින් 01 කොටස

ඓතිහාසික බුදු ගුණ දේශනාව මහා ගෝවින්ද සුත්‍රය ඇසුරින්  01 කොටස  ඔස්ට්‍රෙිලියාවෙි බෙරික් ශාක්‍යමුනි සම්‍බුද්ධ විහාරයේ දී තුන් යාමයක් පුරා මහා ගෝවින්ද සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති ඓතිහාසික අසිරිමත් […]
May 28, 2021

( 02 ) මියුගුණ සෑ අභියස සාරිපුත්ත සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති බුදු ගුණ දේශතාව

( 02 ) මියුගුණ සෑ අභියස සාරිපුත්ත සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති බුදු ගුණ දේශතාව Ven Balangoda Radha Thero
May 28, 2021

( 01 ) මියුගුණ සෑ අභියස සාරිපුත්ත සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති බුදු ගුණ දේශනාව

මියුගුණ සෑ අභියස සාරිපුත්ත සුත්‍රය ඇසුරින් පැවති බුදු ගුණ දේශනාව
May 28, 2021

මහා බලසම්‍පන්න රතන සූත්‍ර දේශනාව

මහා බලසම්‍පන්න රතන සූත්‍ර දේශනාව
May 27, 2021

මෙත් සදහම්‍ විකාශය ඔස්සේ විකාශනය වු බුදු ගුණ දේශනාව

2020 /05 /07 වෙසක් පොහෝ දින Colombo television මෙත් සදහම්‍ විකාශය ඔස්සේ විකාශනය වු බුදු ගුණ දේශනාව පුජනීය බලංගොඩ රාධ ස්වාමීන්වහන්සේ
May 27, 2021

අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල හිමි සමග පිලිසදරක්

අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල හිමි සමග පිලිසදරක්
May 27, 2021

ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවක්

අතිපූජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල හිමි
Dhamma Deepa