November 10, 2021
මහා සුපිණ සුත්‍රය ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා  Ven Aluthgama Paghnasara Thero

Mahaa Supina Sutta මහා සුපිණ සුත්‍රය

Mp3 Listening    Mp3ශ්‍රවණය සදහා
June 15, 2021
මහා සුපිණ සුත්‍රය ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා  Ven Aluthgama Paghnasara Thero

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 04

මහා සුපිණ සුත්‍රය 02  
June 15, 2021
මහා සුපිණ සුත්‍රය ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා  Ven Aluthgama Paghnasara Thero

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 03

මහා සුපිණ සුත්‍රය 01  
Donations