සියලුම


June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 08 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

08 වන දේශනාව
June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 07 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

07 වන දේශනාව
June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 06 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

06 වන දේශනාව
June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 05 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

05 වන දේශනාව
June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 04 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

04 වන දේශනාව
June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 03 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

03 වන දේශනාව
June 24, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 02 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

02 වන දේශනාව
June 20, 2021

Karaneeya Matta Suttraya කරණීය මත්ත සූත්‍රය 01වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero

01වන දේශනාව
June 18, 2021

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero රතන සූත්‍රය දේශනා 01

රතන සූත්‍ර දේශනා  දේශනා 01  
Dhamma Deepa