සියලුම


June 15, 2021

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 08 | Ven. Thapowanaye Rathana Thero

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 08 Ven. Thapowanaye Rathana Thero
June 15, 2021

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 07 | Ven. Thapowanaye Rathana Thero

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 07 Ven. Thapowanaye Rathana Thero
June 15, 2021

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 06 | Ven. Thapowanaye Rathana Thero

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 06 Ven. Thapowanaye Rathana Thero
June 15, 2021

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 05 | Ven. Thapowanaye Rathana Thero

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 05 Ven. Thapowanaye Rathana Thero
June 15, 2021

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 04 | Ven. Thapowanaye Rathana Thero

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 04 Ven. Thapowanaye Rathana Thero
June 15, 2021

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 03 | Ven. Thapowanaye Rathana Thero

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 03 Ven. Thapowanaye Rathana Thero
June 15, 2021

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 02 | Ven. Thapowanaye Rathana Thero

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 02 Ven. Thapowanaye Rathana Thero
June 14, 2021

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 01 | Ven. Thapowanaye Rathana Thero

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 01 Ven. Thapowanaye Rathana Thero
June 6, 2021

දුර්භීක්ෂය කාලයේ දෙන දානයේ ආනිසංස |Balangoda Radha Thero| Ama Dora Viwara Viya

දුර්භීක්ෂය කාලයේ දෙන දානයේ ආනිසංස| Balangoda Radha Thero| Ama Dora Viwara Viya
Dhamma Deepa