සියලුම


October 19, 2021

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 08 | Ven.Thapowanaye Rathana Thero

පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා 08 Ven. Thapowanaye Rathana Thero
October 18, 2021

මෙ වැරදි ඔබේ ජීවිත වල නැති ඔබ සතුටුවෙන්න Ven.Balangoda Radha Thero

July 11, 2021

කරණීය මෙත්ත සුත්‍රය Karaneeya Metta Sutta Ven.Balangoda Radha Thero

කරණිය මෙත්ත සුත්‍රය
July 11, 2021

Karaneeya Metta Sutta කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය

සූත්‍ර සජ්ජායනා 
July 11, 2021

Maagadhi language paali Thakshalawa මාගධී පාලි අපේ තක්‍ෂලාව

පාඩම 29
July 11, 2021

Maagadhi language paali Thakshalawa මාගධී පාලි අපේ තක්‍ෂලාව

පාඩම 28
July 11, 2021

Maagadhi language paali Thakshalawa මාගධී පාලි අපේ තක්‍ෂලාව

පාඩම 27
July 11, 2021

Maagadhi language paali Thakshalawa මාගධී පාලි අපේ තක්‍ෂලාව

පාඩම 26
July 11, 2021

Maagadhi language paali Thakshalawa මාගධී පාලි අපේ තක්‍ෂලාව

පාඩම 25
Donations