සියලුම


June 27, 2021
විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව 01 Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව 04 Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව 04
June 27, 2021
විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව 01 Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව 03 Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව 03
June 27, 2021
විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව 01 Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව 02 Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව 02
June 27, 2021
විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව 01 Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව 01 Ven.Koralayagama Saranathissa Thero

විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව 01
June 26, 2021
මෝඝරාජ-සූත්‍රය-දේශනාව-ven-kothmale-kumarakassapa-thero-1

මෝඝරාජ සූත්‍ර දේශනාව 02 Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero

මෝඝරාජ සූත්‍ර දේශනාව 02  
June 26, 2021
මෝඝරාජ සූත්‍රය දේශනාව ven kothmale kumarakassapa thero

මෝඝරාජ සූත්‍ර දේශනාව 01 Ven.Kothmale Kumarakassapa Thero

මෝඝරාජ සූත්‍ර දේශනාව 01  
June 26, 2021
ven-hasalaka-seelawimala-him

නීවරන සම්මප්පධාන සූත්‍රය Ven Hasalaka Seelawimala Thero

නීවරන සම්මප්පධාන සූත්‍රය
June 24, 2021
Ven.Galigamuwe-Gnanadeepa-Thero

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero රතන සූත්‍රය දේශනා 06

රතන සූත්‍ර දේශනා  දේශනා 06  
June 24, 2021
Ven.Galigamuwe-Gnanadeepa-Thero

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero රතන සූත්‍රය දේශනා 05

රතන සූත්‍ර දේශනා  දේශනා 05  
Donations