සියලුම


June 18, 2021

METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero

METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය දේශනා මාලව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero Youtube Click කරන්න
June 18, 2021

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero සේරුවිල මහා සෑ වරුන

 සේරුවිල මහා සෑය අභියසදී සිදුකල ධර්ම දේශනාව  
June 18, 2021

Ven.Galigamuwe Gnanadeepa Thero ජේතවන සෑ වරුන Jethawana Saa Waruna

Jethawana Saa Waruna ජේතවන සෑ වරුන  
June 16, 2021

විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 23 Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 23 Viwadapanna Darma Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero
June 16, 2021

විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 22 Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 22 Viwadapanna Darma Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero
June 16, 2021

විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 21 Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 21 Viwadapanna Darma Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero
June 16, 2021

විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 20 Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 20 Viwadapanna Darma Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero
June 16, 2021

විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 19 Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 19 Viwadapanna Darma Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero
June 16, 2021

විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 18 Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 18 Viwadapanna Darma Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero
Dhamma Deepa