බ්ලොග් පිටුව


February 6, 2022

ධජ පූජාවේ අනුසස්

උපවාන රහතන් වහන්සේගේ ධජ පූජාව බුද්ධාදී උත්තමයන්ට ගරු කිරීම් වශයෙනුත් පූජා වශයෙනුත් මාර්ගවල හා දාගැබ් මහ බෝ ප්‍රතිමා ගෘහ පිහිටි තැන්වලත් සැදැහැවත්හු කොඩි එල්ලති. කොඩි ඔසවති. […]
February 6, 2022

බුද්ධ භූමි වන්දනාවේ අනුසස්

භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හිමියන් අමතා, “ආනන්දය, ශ්‍රද්ධාවන්ත පුද්ගලයාහට දැකීමට සුදුසුවූ දැකීමෙන් සංවේගය උපදවන්නාවූ ස්ථාන සතරක් වෙත්. ඒ ස්ථාන සතර නම් කවරහුද? 1)‘තථාගතයන් වහන්සේ මෙලොව උපන් […]
February 6, 2022

ආහාර පූජවේ අනුසස්

February 6, 2022

මී පැණි පූජාවේ අනුසස්

මී පැණි පූජාව ඉහළ අග්‍රගණ්‍ය පූජාවක්. අතීතයේ අත්ථදස්සී නමින් බුදුන් වහන්සේ නමක් ලොවේ පහළ ව විශාල සඟ පිරිසක් පිරිවරාගෙන මහ මඟ වැඩම කළා. මෙය දුටු එක්තරා […]
February 6, 2022

මුවදොනා පින්කම්

“ බුදුරජුන් කෙරෙහිද, උතුම් සඟ ගණ කෙරෙහිද මුවදොනා දී, මාගේ එම කර්‍මයට සුදුසුවූ අනුසස් පසක් ලබමි. “පිරිසිදු කණ්ඨය (උගුර) ඇත්තේ, මිහිරි ස්වර ඇත්තේ, කාස ස්වාසාදියෙන් තොරවූයේ, […]
December 30, 2021

ස්වර්ණමාලි දෙව්දුව Swarnamaali Dewduwa

December 20, 2021

පොහොසත් පවුල් වැටීමේ හේතු

පොහොසත් පවුල් වැටීමේ හේතු “නට්ඨං න ගවෙසන්ති, ජිණ්ණං න පටිසංකරොන්ති, අපරිමිත පානභෝජනා හොන්ති, දුස්සීලං ඉත්ථිං වා පුරිසං වා ආධිපච්චේ ඨපෙන්ති” යනුවෙන් නැති වූ දෙය නො සෙවීම […]
December 20, 2021

පරලොව ජය ගන්නා ස්ත්‍රිය

පරලොව ජය ගන්නා ස්ත්‍රිය “චතූහි ඛො විසාඛෙ, ධම්මෙහි සමන්නාගතො මාතුගාමො පරලොක විජයාය පටිපන්නො හොති, පරො ලොකො ආරද්ධෝ හෝති. කතමෙහි චතූහි? ඉධ විසාඛෙ, මාතුගාමො සද්ධා සම්පන්නො හොති, […]
December 20, 2021

භාර්යාවෝ සත් දෙන

භාර්යාවෝ සත් දෙන වධකසම භාර්යාව ය, චෞරීසම භාර්යාව ය, ආර්යසම භාර්යාව ය, මාතෘසම භාර්යාව ය, භගිනිසම භාර්යාව ය, සඛීසම භාර්යාව ය, දාශීසම භාර්යාව ය යි භාර්යාවන් […]
Dhamma Deepa