බ්ලොග් පිටුව


December 30, 2021
swrna malli dewduwa

ස්වර්ණමාලි දෙව්දුව Swarnamaali Dewduwa

December 20, 2021

පොහොසත් පවුල් වැටීමේ හේතු

පොහොසත් පවුල් වැටීමේ හේතු “නට්ඨං න ගවෙසන්ති, ජිණ්ණං න පටිසංකරොන්ති, අපරිමිත පානභෝජනා හොන්ති, දුස්සීලං ඉත්ථිං වා පුරිසං වා ආධිපච්චේ ඨපෙන්ති” යනුවෙන් නැති වූ දෙය නො සෙවීම
December 20, 2021

පරලොව ජය ගන්නා ස්ත්‍රිය

පරලොව ජය ගන්නා ස්ත්‍රිය “චතූහි ඛො විසාඛෙ, ධම්මෙහි සමන්නාගතො මාතුගාමො පරලොක විජයාය පටිපන්නො හොති, පරො ලොකො ආරද්ධෝ හෝති. කතමෙහි චතූහි? ඉධ විසාඛෙ, මාතුගාමො සද්ධා සම්පන්නො හොති,
December 20, 2021

භාර්යාවෝ සත් දෙන

භාර්යාවෝ සත් දෙන වධකසම භාර්යාව ය, චෞරීසම භාර්යාව ය, ආර්යසම භාර්යාව ය, මාතෘසම භාර්යාව ය, භගිනිසම භාර්යාව ය, සඛීසම භාර්යාව ය, දාශීසම භාර්යාව ය යි භාර්යාවන්
December 20, 2021

නිතර මෙනෙහි කළ යුතු කරුණු පසක්

නිතර මෙනෙහි කළ යුතු කරුණු පසක් “පඤ්චිමානි භික්ඛවෙ ඨානානි අභිණ්හං පච්චවෙක්ඛිතබ්බානි ඉත්ථියා වා පරිසෙන වා ගහට්ඨෙන වා පබ්බජිතෙන වා කතමානි පඤ්ච?” 01 ජරාධම්මොම්හි ජරං අනතීතොති අභිණ්හං
December 19, 2021

දුර්ලභ කරුණු පසක්

දුර්ලභ කරුණු පසක් “භික්ඛවෙ, අප්පමාදෙන සම්පාදෙථ, දුල්ලභො බුද්ධුප්පාදො ලොකස්මිං, දුල්ලභො මනුස්සත්ත පටිලාභො, දුල්ලභා ඛණ්සම්පත්ති, දුල්ලභා පබ්බජ්ජා, දුල්ලභං සද්ධම්මසවණං” මේ බුදුන්වහන්සේ දිනපතා ම කරන අනුශාසනයකි. එහි තේරුම
December 19, 2021

Nibbana නිර්වාණය

නිර්වාණය ලෝකයෙහි ආගම් අදහන්නා වූ සෑම දෙනා හට ම ඒ ඒ ආගම්වලට අනුව පිළිවෙත් පිරීමෙන් ලබන්නට බලාපොරොත්තු වන සියල්ලට ම උසස් වූ දෙයක් ඇත්තේ ය. ඒවා
December 19, 2021

Sasara සංසාරය

සංසාරය “ඛන්ධානඤ්චෙව පටිපාටි – ධාතු ආයතනානි ච අබ්බොච්ඡින්නං වත්තමානං – සංසාරොති පවුච්චති” මෙය අටුවාවල එන සංසාරය හඳුන්වන ගාථාවකි. “ස්කන්ධයන්ගේ ද ධාතුන්ගේ ද ආයතනයන්ගේ ද පරම්පරා වශයෙන්
December 19, 2021

Abhidarmaya අභිධර්මය

Share: