සියලුම


May 26, 2021

පින්කම් කිරීම හා ප්‍රාර්ථනා කිරීම දේශනා මාලාව 02

පින්කම් කිරීම හා ප්‍රාර්ථනා කිරීම දේශනා මාලාව 02
May 26, 2021

08 ධූතාංග 03 කොටස | සතිපට්ඨාන දේශණා මාළාව

08 ධූතාංග 03 කොටස | සතිපට්ඨාන දේශණා මාළාව
May 26, 2021

07 ධූතාංග 02 කොටස | සතිපට්ඨාන දේශනා මාළාව

07. ධූතාංග 02 කොටස | සතිපට්ඨාන දේශනා මාළාව
May 26, 2021

06 ධූතාංග 01 කොටස | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව

06. ධූතාංග 01 කොටස | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව
May 26, 2021

05 වනයට රැගෙන යා යුතු ආයුධ 02 කොටස | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව

  05. වනයට රැගෙන යා යුතු ආයුධ 02 කොටස | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව
May 26, 2021

04 වනයට රැගෙන යා යුතු ආයුධ | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව

04. වනයට රැගෙන යා යුතු ආයුධ | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව
May 26, 2021

03 සතරක් වූ සතිපට්ඨානයන් | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව

සතරක් වූ සතිපට්ඨානයන් | සතිපට්ඨාන දේශනා මාලාව 03
May 26, 2021

02 මාතෘකා සහ ආනිශංස වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශණා

02. මාතෘකා සහ ආනිශංස වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශණා
May 26, 2021

ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව 06

ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව Damma Nadee tittha Deshana Malawa මුලසිටම දේශනා ටික වලට වන්දීම සඳහා අනුපිලිවලින් ශ්‍රවණයකරන්න. ධම්ම නදී තිත්ථ ධර්ම දේශනා මාලාවේ ප්‍රධාන […]
Dhamma Deepa