June 15, 2021
ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා  විමුක්තායතන සූත්‍රය  Ven Aluthgama Paghnasara Thero

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 08

විමුක්තායතන සූත්‍රය 04  
June 15, 2021
ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා  විමුක්තායතන සූත්‍රය  Ven Aluthgama Paghnasara Thero

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 07

විමුක්තායතන සූත්‍රය 03
June 15, 2021
ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා  විමුක්තායතන සූත්‍රය  Ven Aluthgama Paghnasara Thero

ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 06 Ven Aluthgama Paghnasara Thero

විමුක්තායතන සූත්‍රය 02
June 15, 2021
ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා  විමුක්තායතන සූත්‍රය  Ven Aluthgama Paghnasara Thero

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 05

විමුක්තායතන සූත්‍රය 01
Donations