සියලුම


May 29, 2021

මහා ආර්යවංශ දේශනාව 01 කොටස Maha Aryawansha deshanawa Ven. Balangoda Radha Thero

Maha Aryawansha deshanawa – මහා ආර්යවංශ දේශනාව “01 කොටස” Ven. Balangoda Radha Thero මිහිකත සනසවමින් මහ පොළව මත වැඩම කළ ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයන් වහන්සේලාගේ වංශ කථාව…. අතීත […]
May 28, 2021

Sil Suwadehi Redi Delowa Dinana Maga – සිල් සුවදෙහි රැදි දෙලොව දිනන මග

Sil Suwadehi Redi Delowa Dinana Maga – සිල් සුවදෙහි රැදි දෙලොව දිනන මග පුජ්‍ය කන්දෙකුඹුරේ රාධ ස්වාමින් වහන්සේ බලංගොඩ තුඹගොඩ සාංඝික මහා සුධර්මාරාම විහාරස්ථානය පැවති දේශනය
May 28, 2021

Maha Wessanthara Jathaka Deshanawa මහා වෙස්සන්තර ජාතක දේශනාව 02 කොටස

මිහිකත කම්පා කරවමින් මහ දන් දුන් අප මහ බෝසත් වෙසතුරු නිරිදුන්ගේ උත්තම කථා පුවත . . . 2018 ඔක්තෝබර් මස 13 වන දින සවස 6.00 සිට […]
May 28, 2021

මහා වෙස්සන්තර ජාතක දේශනාව 01 කොටස Maha Wessanthara Jathaka Deshanawa

01 කොටස මහා වෙස්සන්තර ජාතක දේශනාව  Maha Wessanthara Jathaka Deshanawa හිකත කම්පා කරවමින් මහ දන් දුන් අප මහ බෝසත් වෙසතුරු නිරිදුන්ගේ උත්තම කථා පුවත . . . […]
May 28, 2021

02-මහා සිංහනාද සූත්‍රය ඇසුරින් සිදුකළ බුදු ගුණ දේශනාව මොණරාගල ප්‍රාෙද්ශීය සභා කීඩා පිටියේ දී

2019/06/29 දින මොණරාගල ප්‍රාෙද්ශීය සභා කීඩා පිටියේ දී තුන් යාමයක් පුරා සිදු කළ ඓතිහාසික අසිරි මත් බුදු ගුණ දේශනාව . සිතින් විමසා දත නොසමත් හෙයින් අචින්තනීය […]
May 28, 2021

01-මහා සිංහනාද සූත්‍රය ඇසුරින් සිදුකළ බුදු ගුණ දේශනාව මොණරාගල ප්‍රාෙද්ශීය සභා කීඩා පිටියේ දී

2019/06/29 දින මොණරාගල ප්‍රාෙද්ශීය සභා කීඩා පිටියේ දී තුන් යාමයක් පුරා සිදු කළ ඓතිහාසික අසිරි මත් බුදු ගුණ දේශනාව ven balangoda radha thero සිතින් විමසා දත […]
May 28, 2021

තුන් යාමයක් පුරා සිදු කළ බුදු ගුණ දේශනාව මහා පරිනිර්වාණ සුත්‍රය 02

Ven Balangoda Radha Thero  2018/05/18 වන දින බෙලිහුල්ඔය අරණ්‍ය සේනාසනයේ දී 02 කොටස ( මහා පරිනිර්වාණ ) සුත්‍රය ඇසුරින් තුන් යාමයක් පුරා සිදුකරන ළද අසිරිමත් බුදු […]
May 28, 2021

තුන් යාමයක් පුරා සිදු කළ බුදු ගුණ දේශනාව මහා පරිනිර්වාණ සුත්‍රය දේශනාව01 Ven Balangoda Radha Thero

දේශනාව01 තුන් යාමයක් පුරා සිදු කළ බුදු ගුණ දේශනාව මහා පරිනිර්වාණ සුත්‍රය Ven Balangoda Radha Thero
May 28, 2021

බුද්ධාභිවන්දනා බුදු ගුණ දේශනාව ( 02 කොටස ) Ven Balangoda Radha Thero

2019 / 12 / 28 වන දින රැවන්වැලි මහා සෑ අබියස තුන් යාමයක් පුරා පැවති බුද්ධාභිවන්දනා ඓතිහාසික අසිරිමත් බුදුගුණ දේශනාව ( 02 කොටස ) පූජ්‍ය බලංගොඩ […]
Dhamma Deepa