ධර්ම දේශනා මාලාවන්

December 9, 2021

දානයක් මහා දානයක් ලෙස පිරිනැමීමේදී ඔඹත් විවේචනය කර ඇති ද

December 8, 2021

බුදුපියාණන් වහන්සේට ඔබ මෙතෙක් කල් පූජා කලේ මෙහෙමද

සම්පූර්ණ දේශනාව Link
December 8, 2021

ආනන්ද ස්ථවිරයන් වහන්සේ දවසකට පැය කීයක් සැතපුනාද

December 8, 2021

බුදුපියාණන් වහන්සේ බුදු මුවින් පිරිත් සජ්ඣායනා කරමින් ලංකාදීපය වටා වැඩම කළේ ඇයි

December 8, 2021

ගුණය අනුව දානයේ ආනිසංස වෙනස්වන අයුරු

December 8, 2021

දෙවියන්ට අපි දෙන පින් ගන්න පුළුවන්ද

December 8, 2021

පූජා වට්ටි වල පලතුරු පූජා කරහම දෙවියෝ පිහිට වෙයි ද

සම්පූර්ණ දේශනාව  Link
November 5, 2021

Soonadanda Sutta සෝණදණ්ඩ සූත්‍රය Most Ven. Prof. Kaburupitiye Wanarathana Mahanayaka Thero

November 5, 2021

Soonadanda Sutta සෝණදණ්ඩ සූත්‍රය Ven Hingure Pannasekara thero

Dhamma Deepa