ධර්ම දේශනා මාලාවන්

June 15, 2021

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 05

විමුක්තායතන සූත්‍රය 01
June 15, 2021

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 04

මහා සුපිණ සුත්‍රය 02  
June 15, 2021

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 03

මහා සුපිණ සුත්‍රය 01  
June 15, 2021

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 02

ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 02  
June 15, 2021

Ven Aluthgama Paghnasara Thero ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 01

ධම්මානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 01
June 6, 2021

දුර්භීක්ෂය කාලයේ දෙන දානයේ ආනිසංස |Balangoda Radha Thero| Ama Dora Viwara Viya

දුර්භීක්ෂය කාලයේ දෙන දානයේ ආනිසංස| Balangoda Radha Thero| Ama Dora Viwara Viya
June 6, 2021

65 හිරු Tv සමාජ සන්ගායනා සති අග Hiru TV Samaja Sangayana – Sathi Aga 2021-04-24

EP 65 හිරු Tv සමාජ සන්ගායනා සති අග Hiru TV Samaja Sangayana – Sathi Aga 2021-04-24
June 6, 2021

36 Hiru TV Samaja Sangayana – Sathi Aga | හිරු Tv සමාජ සන්ගායනා සති අග 2020-01-09

හිරු Tv සමාජ සන්ගායනා සති අග Hiru TV Samaja Sangayana Sathi Aga | 2020-01-09
June 6, 2021

71 හිරු Tv සමාජ සන්ගායනා සති අග Hiru TV Samaja Sangayana – Sathi Aga | 2021-05-15

හිරු Tv සමාජ සන්ගායනා සති අග Hiru TV Samaja Sangayana – Sathi Aga | 2021-05-15
Dhamma Deepa