ධර්ම දේශනා මාලාවන්

October 21, 2021

Keetagiri Sutta කීටාගිරි සූත්‍රය

Ven Balangoda Radha Thero කීටාගිරි සූත්‍රය
October 20, 2021

02 මාතෘකා සහ ආනිශංස වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශණා

02. මාතෘකා සහ ආනිශංස වර්ණනාව | සතිපට්ඨාන දේශණා
October 19, 2021

චිත්ත පීඩා මානසික පීඩා වලින් අතමිදීම පිණිස

October 19, 2021

චිත්ත පීඩා මානසික පීඩා වලින් අතමිදීම පිණිස

October 18, 2021

මෙ වැරදි ඔබේ ජීවිත වල නැති ඔබ සතුටුවෙන්න Ven.Balangoda Radha Thero

June 18, 2021

METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero

METHTHAWALOKANAYA මෙත්තාවලොකනය දේශනා මාලව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero Youtube Click කරන්න
June 18, 2021

Ven. Galigamuwe Gnanadeepa Thero සේරුවිල මහා සෑ වරුන

 සේරුවිල මහා සෑය අභියසදී සිදුකල ධර්ම දේශනාව  
June 18, 2021

Ven.Galigamuwe Gnanadeepa Thero ජේතවන සෑ වරුන Jethawana Saa Waruna

Jethawana Saa Waruna ජේතවන සෑ වරුන  
June 16, 2021

විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 23 Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero

පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි විවාදාපන්න ධර්ම දේශනා 23 Viwadapanna Darma Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero
Dhamma Deepa