ධර්ම දේශනා මාලාවන්

February 22, 2022

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 58

February 22, 2022

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 57

February 22, 2022

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 56

February 22, 2022

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 55

February 22, 2022

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 54

February 22, 2022

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 53

February 22, 2022

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 52

February 21, 2022

Dhammapadaya ධම්මපදය 05 – 12

5-12 සඟසතු දේ කෑමෙහි බිහිසුණුකම න හි පාපං කතං කම්මං සජ්ජු ඛීරං’ව මුච්චති ඩහන්තං බාලමන්වෙති භස්මච්ඡන්නො’ව පාවකො. අකුශල කම්මය කළ සත්තවයාහට එය කළ ඇසිල්ලෙහි ම දෙනගේ […]
February 20, 2022

ධම්ම නදී තිත්ථ Dhamma Nadee Thitta 51

Dhamma Deepa