ධර්ම දේශනා මාලාවන්

December 10, 2021

දානයක් සංඝික වන්නේ කොහොමද

December 10, 2021

දානයෙ කාල දාන පහ

December 10, 2021

පවක් නොදැන කළොත් පවු සිදුවෙනවාද

December 10, 2021

පෘථග්ජන සීලවන්තයා සහ පෘථග්ජන දුස්සීලයා අතර වෙනස

December 10, 2021

දාන ප්‍රභේද සහ උතුම් වූ පාරමිතා වන්හි මට්ටම්

December 10, 2021

නව අරහාදී බුදු ගුණ

December 9, 2021

දානයක් ඉතාම නිවැරැදි ලෙස පිරිනැමීමෙන් මහත්ඵල මහානිසංස කර ගන්නේ කෙසේද

December 9, 2021

දානය පන්සල්වලට දෙනවට වඩා හොඳයි අනාථ නිවාසයකට දෙන එක . ඔබටත් මෙහෙම සිතුනාද

December 9, 2021

සීලය හරියටම රැකගන්නෙ කොහොමද

Dhamma Deepa