බ්ලොග් පිටුව


December 20, 2021

නිතර මෙනෙහි කළ යුතු කරුණු පසක්

නිතර මෙනෙහි කළ යුතු කරුණු පසක් “පඤ්චිමානි භික්ඛවෙ ඨානානි අභිණ්හං පච්චවෙක්ඛිතබ්බානි ඉත්ථියා වා පරිසෙන වා ගහට්ඨෙන වා පබ්බජිතෙන වා කතමානි පඤ්ච?” 01 ජරාධම්මොම්හි ජරං අනතීතොති අභිණ්හං
December 19, 2021

දුර්ලභ කරුණු පසක්

දුර්ලභ කරුණු පසක් “භික්ඛවෙ, අප්පමාදෙන සම්පාදෙථ, දුල්ලභො බුද්ධුප්පාදො ලොකස්මිං, දුල්ලභො මනුස්සත්ත පටිලාභො, දුල්ලභා ඛණ්සම්පත්ති, දුල්ලභා පබ්බජ්ජා, දුල්ලභං සද්ධම්මසවණං” මේ බුදුන්වහන්සේ දිනපතා ම කරන අනුශාසනයකි. එහි තේරුම
December 19, 2021

Nibbana නිර්වාණය

නිර්වාණය ලෝකයෙහි ආගම් අදහන්නා වූ සෑම දෙනා හට ම ඒ ඒ ආගම්වලට අනුව පිළිවෙත් පිරීමෙන් ලබන්නට බලාපොරොත්තු වන සියල්ලට ම උසස් වූ දෙයක් ඇත්තේ ය. ඒවා
December 19, 2021

Sasara සංසාරය

සංසාරය “ඛන්ධානඤ්චෙව පටිපාටි – ධාතු ආයතනානි ච අබ්බොච්ඡින්නං වත්තමානං – සංසාරොති පවුච්චති” මෙය අටුවාවල එන සංසාරය හඳුන්වන ගාථාවකි. “ස්කන්ධයන්ගේ ද ධාතුන්ගේ ද ආයතනයන්ගේ ද පරම්පරා වශයෙන්
December 19, 2021

Abhidarmaya අභිධර්මය

November 9, 2021

Pahan Puja To Buddha Anisansa බුදු පහන දැල්විමෙ ආනිසන්ස

🌸🌸…සෑම නිවෙසකම පහනක් දල්වන්න…🌸🌸 කාරුණික පින්වත, ලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලොවේ පහළ වන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. සමහර විට කල්ප ගණනක් බුදුවරු නැහැ. එවැනි කාල බුද්ධ ශූන්‍ය කාලය
Donations