බුදුපියාණන් වහන්සේට ඔබ මෙතෙක් කල් පූජා කලේ මෙහෙමද

Dhamma Deepa